Syúva 1

«Kiukífusya vo jawmde kudasái»

     Kono bún vo Syúva de xeugén surú ni fa «Kiukífusya», «jawbu», «onegafi suru» to ifu mittú no tango vo kono zyunban de simesimásu. «Kiukífusya» vo arafásu ni fa mádu Ryagte no xitosasíjubi de Zifuzi vo tukurimásu. Sono átaw ni Té no kafu-dógsi vo afaséru jág ni Katate no ufáy ni moukatáxag no té vo nosete, Ufay ni noseta té no tékubi vo kawkízami ni kwaiten sasenagara, Ryagte vo suixeg-hídog sasemásu. Kono tóki Ufay no té no jubí fa Ufay vo, Sita no té no tenóxira fa Sita vo, sorézore muite vimasu. Kono ugawkí fa Kiukífusya no siren vo arafásite viru sáu desu. «Jawbú» fa Atama-no tákasa de Té vo karuku tukidási, Temáneki vo suru jág ni sono té no jubí vo Temafe ni xikimásu. «Onegafi surú» fa Katate vo Syutau no jág ni ugawkasinágara Ozigi vo site arafasimásu.


参考: iPhoneアプリ『ゲームで学べる手話辞典

広告